/
CVV
*
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Installment Sum Payment Price Montly Payment Price
0,00 0,00

Information Text

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BİGOCTO® YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ, OctoPay® markası adı altında topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BİGOCTO® YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ ve kendine ait olan markası OctoPay® Ödeme Hizmetleri (“ŞİRKET olarak anılacaktır”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ŞİRKET faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

ŞİRKET tarafından kişisel verileriniz, başta finansal güvenlik süreçlerinin KYC(Müşterini Tanı), AML (Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi), anti-fraud (Dolandırıcılığın Önlenmesi) ve diğer usülsüz işlemlerle mücadele gibi) yönetimi, ŞİRKET hizmetlerinden siz müşterilerimizin yararlanabilmesinin sağlanması, ŞİRKET’in ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, ŞİRKET’in itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, ŞİRKET pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, ŞİRKET’in hukuki ve fiziki güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlar ile 6493 sayılı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN ve alt düzenlemeleri gereğince ödeme hizmetleri ve elektronik para faaliyetleri ile ilişkili olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, ŞİRKET ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından doğrudan insan kaynakları süreçleri aracılığıyla, doğrudan temsilci, sağlayıcı ve/veya iş ortaklarımız aracılığıyla, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı bilgileri, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, işyeri, ofis ve temsilcilerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar ve çevrimiçi kanallar üzerinden ŞİRKET ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler, SMS, elektronik posta sistemi üzerinden ŞİRKET’e göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup, ŞİRKET’in diğer telefon iletişim kanalları, çerezler ve benzer takip teknolojileri, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi araçlar üzerinden ŞİRKET’e göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden çağrı merkezi ile veya doğrudan ŞİRKET ve/veya iş ortaklarımız, temsilcilerimizle yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, ŞİRKET ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemler ile internet ve mobil kanalları ile iletilen veriler ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla 6698 s. Kanun’un 1. ve 2. Maddelerine uygun olarak toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz BDDK, MASAK, T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, ŞİRKET’in yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, ŞİRKET’in destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanları ve tedarikçileriyle, ŞİRKET’in temsilcilik sıfatı ile faaliyetlerini yürütmek üzere temsilcileri ile MasterCard ve Visa gibi yabancı/uluslararası kamu kuruluşlarıyla veya özel kurum ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler ŞİRKET tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ŞİRKET, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri alacaktır.

Yukarıda sayılan haklarınızı ŞİRKET web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle ŞİRKET’e iletebilirsiniz:

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cad. Gazi Üniversitesi Teknopark No:10-50C /168 Gölbaşı / ANKARA olan ŞİRKET adresine gönderilebilir,
 • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak info@bigocto.com adresine e-posta ile iletilebilir,

ŞİRKET, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla ŞİRKET tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla,

BİGOCTO® YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Payment Contract

MADDE-1. TARAFLAR 1.1. ÖDEMEYİ ALAN: UNVANI : Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti. ADRESİ : Remzi Oğuz Arık Mah. Şimşek Cad. No:20 B TEL : [FirmPhone] 1.2. ÖDEMEYİ YAPAN: ADI/SOYADI/UNVANI : [Username] TEL : [UserPhone] MADDE-2. KONU İşbu sözleşmenin konusu, ÖDEMEYİ YAPAN’ın ÖDEMEYİ ALAN’a ait www.panel.octopay.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti.’ne olan borcuna karşılık yapmış olduğu ödeme ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MADDE-3. SÖZLEŞME KONUSU ÖDEME 3.1 [PaymentAmount] ₺ tutarlı ödeme kredi kartı ile gerçekleşmiştir. 3.2. Ödeme Şekli : Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir. 3.3. Diğer yandan vadeli ödemelerin sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, buna ilişkin Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti.’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.4. İade Prosedürü: a. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartı ödemesi taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: ÖDEMEYİ YAPAN ödemeyi kaç taksit ile gerçekleştirdiyse Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti. bankaya bedelin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ÖDEMEYİ YAPAN’ın ödeme iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile gerçekleşmiş ödemelerin iadesi durumunda Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti., Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti., bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti. ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ÖDEMEYİ YAPAN’a nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti.’in bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ÖDEMEYİ YAPAN, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder. MADDE-4. GENEL HÜKÜMLER 4.1. ÖDEMEYİ YAPAN, www.pay.octoera.com internet sitesinde sözleşme konusu ödemenin temel nitelikleri ve ödeme şekli ile ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 4.2 ÖDEMEYİ YAPAN, iş bu ödemeyi başkasına ait bir kredi kartı ile ve kredi kartı sahibinin rızası hilafına yapması neticesinde ilgili banka veya finans kuruluşun bedeli Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti.’A ödememesi halinde, ÖDEMEYİ YAPAN bu bedeli derhal ve defaten Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti.’A ödemeyi taahhüt eder. MADDE-5. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ÖDEMEYİ YAPAN’ın veya ÖDEMEYİ ALAN’ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ödemenin gerçekleşmesi durumunda ÖDEMEYİ YAPAN işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI : Ecem Grup Medikal ve Evde Sağlık Hiz. Ltd. Şti. ÖDEMEYİ YAPAN : [PaymentUsername]